Магистърска програма

„Географски информационни системи и картография (ГИСК)“

Студентите получават интегрирана теоретична и практическа подготовка в един от четирите модула: 

  • Географски информационни системи
  • Картография
  • Сателитни дистанционни изследвания
  • Безпилотни летателни системи

Това дава възможност на дипломираните в тази магистърска програма студенти да намерят професионална реализация като висококвалифицирани специалисти в областта на градоустройственото проектиране и регионалното управление; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; частния бизнес и компании, използващи в своята дейност съвременни геоинформационни технологии; кадастъра и кадастралната евиденция; управлението на транспортните системи и навигацията; управлението на кризисни ситуации чрез въздушно видеонаблюдение и заснемане с безпилотна летателна система, военното дело и топографията; картографската издателска дейност; научни институции и висши училища.


Магистърска програма за специалистикандидати, които са завършили специалностите География, Регионално развитие и политика, Туризъм, Геология, История и география, География и биология, Геодезия, Биомениджмънт и устойчиво развитие

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: доц. д-р Евгения Сарафова

бул. Цар Освободител 15, каб. 279-Б
тел.: 02 9308 441
е-mail: evgenia@gea.uni-sofia.bg

Ина Илчева
Инспектор Учебна дейност
каб. 268 / 281-А, тел. 02 9308 384 / 277
voislavova@gea.uni-sofia.bg

Квалификационна характеристика

Учебен план – редовно обучение
Учебен план – задочно обучение

Обучението протича в 2 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини по фундаментални за тематиката на магистърската програма проблеми.

През втория (летен семестър) се избира обучение в един от четирите профилиращи модули (ГИС, Картография, Сателитни дистанционни изследвания, Дистанционни изследвания чрез Безпилотни летателни системи), като студентът трябва да избере минимум 5 дисциплини, от които 3 дисциплини са от избрания модул и 2 дисциплини от останалите три модула. Това става в съответствие с желанието на студента и насоките от страна на неговия научен ръководител или ръководителя на магистърската програма.

Дипломирането се осъществява чрез разработване и защита на магистърска теза. Изборът на научен ръководител е обвързан с избора на профилиращ модул и се осъществява след края на първия семестър.


Магистърска програма за неспециалистизавършили други бакалавърски програми, различни от споменатите по-горе

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна
Прием: летен семестър

и.д. Ръководител: доц. д-р Стелиян Димитров

бул. Цар Освободител 15, каб. 279-А
тел.: 02 9308 441
е-mail: stelian@gea.uni-sofia.bg

Ина Илчева
Инспектор Учебна дейност
каб. 268 / 281-А, тел. 02 9308 384 / 277
voislavova@gea.uni-sofia.bg

Квалификационна характеристика

Учебен план – редовно обучение
Учебен план – задочно обучение

Обучението протича в 3 семестъра. Първият (летен) семестър включва 5 задължителни подготвителни дисциплини за приравняване на подготовката на кандидатите към нивото на учебния план на специалност География, ОКС „бакалавър“,

Вторият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини по фундаментални за тематиката на магистърската програма проблеми.

През третия (летен) семестър се избира обучение в един от четирите профилиращи модули (ГИС, Картография, Сателитни дистанционни изследвания, Дистанционни изследвания чрез Безпилотни летателни системи), като студентът трябва да избере общо минимум 5 дисциплини, от които 3 дисциплини са от избрания модул и 2 дисциплини от останалите три модула. Това става в съответствие с желанието на студента и насоките от страна на неговия научен ръководител или ръководителя на магистърската програма.

Дипломирането се осъществява чрез разработване и защита на магистърска теза. Изборът на научен ръководител е обвързан с избора на профилиращ модул и се осъществява след края на първия семестър.


Програма летен семестър 2023/ 2024 – задочно обучение


Програма летен семестър 2023/ 2024 – редовно обучение

Инструкция за разработване на курсови и дипломни работи