За нас

Основните ангажименти на катедрата са свързани с преподавателска и научна дейност в областта на картографията и геоинформационните технологии (ГИС, Дистанционни изследвания, Безпилотни летателни системи и др.) и приложеното им в пространствените изследвания  на околната среда и обществото.

Преподавателите от катедра “Геопространствени системи и технологии” провеждат обучение по учебни дисциплини за квалификационно ниво бакалавър в специалностите:

  • Геопространствени системи и технологии
  • География
  • Геология
  • Туризъм
  • Регионално развитие и политика
  • История и география
  • Биология и география

    както и по учебни дисциплини в магистърските програми ГИС и картография, Планиране и управление на териториални системи, Регионални геоенергийни ресурси и стратегии, Археология, Археометрия, Биомениджмънт, Аерокосмическо инженерство и комуникации.

В катедрата се провежда и обучение на докторанти по основните научни направления – Картография, ГИС и Дистанционни изследвания.