Балакавърска програма

Бакалавърската програма по „Геопространствени системи и технологии” цели да подготви профилирани и квалифицирани специалисти с теоретични знания и практически умения в областта на геоинформационните системи и свързаните с тях технологии.

Обучението на студенти е практически ориентирано, като теренните занятия заемат важна част от процеса на подготовка.

Под термина геопространствени технологии се разбират главно три големи групи от взаимно свързани технологични системи и технологични решения:

  • Географски информационни системи (ГИС)
  • Дистанционни изследвания чрез спътниково наблюдение и безпилотни летателни апарати (дронове)
  • Глобални навигационни сателитни системи (ГНСС)

Геоинформационните технологии са една от най-бързо развиващите се технологични области, като по данни от 2017 г. общият обем на продукцията на сектора в света възлиза на около 270 млрд. евро годишно. Пазарният дял на ЕС в глобалният пазар на геопространствени данни и услуги е около 25%, или над 67,5 млрд. евро, като се очаква до 2020 г. да достигне 93,9 млрд. евро. Причините за това нарастване са свързани както с факта, че над 80 % от информацията, с която ежедневно борави човек, има пространствен компонент или характер, така и с обстоятелството, че геопространствената информация е от ключово значение за решаването на някои от най-съществените проблеми на нашето съвремие – климатичните промени, опазването на околната среда, процесите на урбанизация, подобряването на ефективността на транспорта и транспортните системи и др.


Основна информация за специалността

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „бакалавър”
Специалност: Геопространствени системи и технологии
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението: 4 учебни години (8 семестъра)
Професионална квалификация: Бакалавър по Геопространствени системи и технологии


Образователни цели

Специалността има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти за едни от най-интензивно развиващите се научни и технологични области, каквито са геоинформационните технологии и свързаните с тях решения, насочени към събирането, обработката, анализа, моделирането и визуализацията на географски реферирани данни и информация.

Тези информационни ресурси са необходими при решаването на значими проблеми в нашето съвремие – екологични, ресурсни, демографски, урбанизационни и др. За успешното решаване на тези проблеми е необходимо интегрирането на знания и умения от различни фундаментални науки и приложни области.

Поради това подготовката на студентите има като теоретична, така и практическа насоченост. Тя е съобразена с най-съвременните тенденции в геоинформационната наука (геоинформатиката) и производните технологични направления, като осигурява знания и специализирани умения с акцент върху различните видове геопространствени системи и технологии – географски информационни системи (ГИС), системи за дистанционни изследвания (СДИ), глобални навигационни сателитни системи (ГНСС) и др.

При подготовката на студентите се прилага интерактивен и модерен подход на обучение, залагащ на баланса между теоретични знания за същността и особеностите на обектите, процесите и явленията в географското пространство, и практически умения за работа с цифрови геоинформационни ресурси, системи и технологии, чрез които се осигурява нужната информация за тяхното разбиране, изследване и устойчиво управление.


Професионални компетенции

Студентите в специалността завършват с образователно-квалификационна степен (ОКС) бакалавър и професионална квалификация „Специалист по геопространствени системи и технологии“. Те имат професионални компетенции в областта на събирането, обработката, анализа и визуализацията на геопространствени данни и информация, подпомагащи вземането на решения в най-различни области на живота и управлението.

Студентите, завършили специалността имат теоретични знания и практически умения за:

  • събиране и обработка на геопространствени данни и информация,
  • организиране на геопростанствените данни в бази данни и тяхното управление,
  • анализ и моделиране на геопространствени данни и информация,
  • работа с ГИС и разработване на различни геоииформационни продукти и компютърни приложения, вкл. уеб базирани,
  • решаване на разнообразни проблеми за различни по обхват и тип територии чрез използване на съвременните геоинформационни системи и технологии.